Хэмжих, тайлагнах, нотлох системийн Олон улсын зөвлөх Мортен Педерсен, хүлэмжийн хийн тооллогын Олон улсын зөвлөх Амр Осама Абдел-Азиз нар барилгын салбараас ялгарч буй хүлэмжийн хийг тооцоолоход шаардлагатай дата, өгөгдлүүдийн чанарын хяналт, баталгаажуулалтын үйл явцыг тогтоох, үйл ажиллагааг тодорхойлох зорилгоор чадавхи бэхжүүлэх сургалтыг Барилгын хөгжлийн төвийн сургалтын танхимд 2018 оны 6 дугаар сарын 27-29 өдрүүдэд зохион байгуулав. Сургалтын эхний хагаст хүлэмжийн хийн тооллогод ашиглах халаалтын системийн ялгарлын коэффициентийг тодорхойлсон бол дараагийн хагаст оролцогчдыг багт хуваарилан ”Чанарын хяналтын төлөвлөгөө” боловсруулах дасгал ажиллуулан дараах З асуудлын хүрээнд багийн ажил гүйцэтгүүлэв. 1. Чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд оруулах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох 2. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн зорилгуудыг дурдах 3. Хариуцах байгууллагын үүрэг оролцоог тодорхойлох Тус семинарт төрийн болон төрийн бус байгууллага, төрийн өмчит компаниудын төлөөллүүд оролцон семинарын үеэр зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг, багийн ажилд санал бодлоо идэвхтэй илэрхийлэв.